என் ராஜாங்கம்


வான் தேசத்து ராஜன் நான்
வானமே என் ராஜாங்கம்
சூரியனே என் ஆட்சிபீடம்
நிலவுதான் என் அந்தப்புரம்
நட்சத்திரங்கள் என் தேசத்து
அழகுராணிகள் - தவழ்ந்துசெல்லும்
வெண்மேகம் என் பிள்ளைகள்
கார்மேகங்கள் என் படை வீரர்கள்
இடியோசை என் போர் முரசு
ஒளியே என் பலம்
மழையே என் தானம்
காற்றே என் சுவாசம்
வான தேசத்து ராஜன் நான்....
வண‌ங்கிடுங்கள் என்னை.

Comments