தவி(ர்)க்கிறேன்நம் பிரிவை அறியாதவர்கள்
விசாரிகிறார்கள் - உன்னைப்பற்றியும்,
தகவல் ஏதும் தெரியாதென்பதால்
தவிர்த்துவருகிறேன்
அவர்கள் சந்திப்பை.

என்னை பற்றி விசாரிப்பவர்களிடம்
என்ன சொல்லி
சமாளிக்கிறாய் - நீ.


Comments