ரயில் பயணம்


எதிர் இருக்கை காதலர்கள்
எடுத்துக்கொண்டன‌ர்
என் இயல்பை!

படிக்க எடுத்த புத்தகத்தை
புரட்டிக்கொண்டிருந்தேன்
வெறுமையாய்.

காதல்மொழி கேட்கும் ஆவலில்
காதுகளை கழற்றி அவர்கள்
வாயருகே வைத்துவிட்டு
கண்களை மேயவிட்டேன்
சன்னலுக்கு வெளியே!

நேற்று பார்த்த சினிமாவைப்பற்றியும்,
எரிந்துவிழுந்த அதிகாரியைப்பற்றியும்,
அறுந்துபோன செருப்பைப்பற்றியும்,
தொலந்துபோன செல்போன்னைப்பற்றியும்
அளவளாவிக்கொண்டு
இயல்பாய்த்தான் இருந்தனர்
என் இற‌ங்குமிடம் நெருங்கும்வரை.

இயல்பு தவறிய நான்
இறங்கிவிட்டேன்
கழற்றிவைத்த காதுகளை
எடுக்கமறந்து.


Comments