காமம்


காற்றின் கரம்பிடித்து
அலையும் காமம்
தொட்டுச்செல்லும்
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும்
இட்டுச்செல்கிறது
தீயை...

பற்றிய தீ த‌ன்
தகிப்பைத் தணிக்க
கட்டியணைக்கிறது
இன்னொரு தணலை...

மூட்டிவிட்ட காற்றின்வேலை
முடிந்தபின்னும்
கணன்றுகொண்டிருக்கிறது
காடு.

Comments

Post a Comment